בית בכפר תבור

ל כ כעלג ד נתץצגכלעךגכ עךףגנצבה .נ גכע חגךלכע.ץבהנצ .כע עכ גכלע .הנצ. בהץג.חעלךגעכע עלכחע